Algemene voorwaarden

Service en zekerheid van groot belang zijn

Algemene voorwaarden

Algemene Verkoop en Leverings Voorwaarden.

1. Algemeen
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle met ons gesloten overeenkomsten met inbegrip van verstrekte adviezen en mededelingen alsmede verrichte werkzaamheden.
b. Van de gesloten overeenkomsten afwijkende bepalingen zijn slechts van toepassing, wanneer Profichem dit uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd.
c. Indien wederpartij eenmaal een overeenkomst met Profichem heeft gesloten op basis van deze voorwaarden, of indien hij op andere wijze daarmee bekend is of redelijkerwijze geacht kan worden bekend te zijn, worden deze voorwaarden door dat feit toepasselijk op iedere volgende met ons te sluiten overeenkomst.

2. Aanbiedingen
a. Aanbiedingen en prijsopgaven zijn steeds vrijblijvend. Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand nadat Profichem de order schriftelijk heeft bevestigd.
b. Indien in de offerte geen termijn is genoemd, is de aanbieding gedurende 60 dagen na afgifte van de offerte geldig. Na het verstrijken van de termijn is de vrijblijvende aanbieding van rechtswege vervallen.
c. De in onze catalogus, prijslijsten, brochures, website(s) en andere algemene bescheiden vermelde gegevens en/of afbeeldingen zijn met zorg samengesteld maar de daarin vermelde gegevens zijn indicatief zodat wederpartij hieraan geen rechten kan ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3. Prijzen
Indien, na het tot stand komen van de overeenkomst maar voor de datum van levering, zich prijswijzigingen zoals bijvoorbeeld loonstijgingen, prijsstijgingen, materiaalkosten, valutawijzigingen enz. ten laste van ons voordoen, zijn wij (Profichem) gerechtigd de eventuele meerkosten bij wederpartij in rekening te brengen. Indien Profichem in dat geval de prijs binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst verhoogt, is wederpartij bevoegd binnen veertien dagen na mededeling hiervan de overeenkomst door een buitengerechtelijke schriftelijke verklaring te ontbinden.

4. Levering en verzending
a. Levering/verzending van de bestelde zaken geschiedt op een door Profichem te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van Wederpartij, tenzij anders is overeengekomen. Niet geaccepteerde bestellingen worden door Profichem voor rekening en risico van Wederpartij opgeslagen, waarbij wij (Profichem) tevens recht hebben op onmiddellijke betaling door Wederpartij van het volledige bedrag.
b. De plaats van levering is de plaats waar de zaken worden geleverd.

5. Leveringstijd
a. De opgegeven levertijden zijn nooit fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding of op ontbinding van een overeenkomst. Te late levering kan nimmer reden zijn de ontvangst of betaling van de zaken te weigeren.
b. Indien de Wederpartij de zaken weigert af te nemen kunnen de hieruit voortvloeiende kosten aan de wederpartij in rekening worden gebracht. Bovendien heeft Profichem in dat geval het recht de betreffende overeenkomst te ontbinden, onverminderd diens recht op schadevergoeding.

6. Overmacht
a. Indien wij (Profichem) onze verplichtingen uit de overeenkomst niet of slechts gedeeltelijk kunnen nakomen als gevolg van overmacht zijn wij (Profichem) gerechtigd naar onze keuze hetzij de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring te ontbinden, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten met de duur der overmacht, zonder dat wij schadeplichtig zijn.
b. Onder overmacht wordt o.a. verstaan elke omstandigheid, zowel voorzien als onvoorzien, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk onmogelijk dan wel bezwaarlijker of kostbaarder maakt, alsmede oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, staat van beleg, oproer, werkstaking, brand, werkliedenuitsluiting, ingrijpende wijzigingen in de valutaverhoudingen, energiecrisis, abnormale prijsstijgingen van grondstoffen en energie, transportmoeilijkheden, stagnatie door natuurrampen, ernstige storingen in ons bedrijf of niet tijdige of niet behoorlijke uitvoeringen door toeleveringsbedrijven.

7. Betaling
a. Betaling dient te worden voldaan d.m.v. contant of indien overeengekomen binnen de overeengekomen betalingstermijn, zonder enige korting of schuldvergelijking d.m.v. factuur.
b. Is geen betalingstermijn uitdrukkelijk overeengekomen, dan moet er worden betaald binnen 14 dagen na factuurdatum.
c. Wederpartij zal door het enkele verstrijken van de termijn binnen welke hij had moeten betalen, jegens Profichem van rechtswege in verzuim en gebreke zijn, derhalve zonder dat sommatie of ingebrekestelling vereist is. Profichem zal nimmer geacht worden van zijn rechten uit deze bepaling afstand te hebben gedaan, indien hij nochtans een sommatie tot Wederpartij richt.
d. Ingeval van verzuim bestaande in niet tijdige betaling als voormeld, is Wederpartij aan Profichem een boete verschuldigd van 15% van elk factuurbedrag of het niet betaalde gedeelte daarvan, welke boete door het enkel intreden van het verzuim opeisbaar is. Deze boete laat het recht om schadevergoeding te vorderen wegen te late betaling onverlet.
e. Voorts is Wederpartij van de dag af waarop hij jegens Profichem in verzuim is tot aan de dag van de algehele voldoening, de over die periode geldende wettelijk rente + 2% over de hoofdsom of het niet betaalde gedeelte daarvan, verschuldigd. Profichem is bevoegd ontvangen betalingen allereerst toe te rekenen aan de boete bedoeld onder d., en vervolgens aan de rente ingevolge de onderhavige bepaling verschuldigd en daarna aan het openstaande bedrag.

8. Eigendomsvoorbehoud
a. Alle geleverde zaken blijven onverminderd het in artikel 4 van de algemene voorwaarden bepaalde, eigendom van Profichem totdat Wederpartij aan alle verplichtingen die krachtens een overeenkomst en deze algemene voorwaarden op hem rusten, ook die tot het voldoen van de in artikel 7. voorziene bedragen voor boete en rente, geheel voldaan heeft.
b. Indien Wederpartij niettemin binnen het kader van zijn onderneming over het eigendom van Profichem wil beschikken, kan hij zulks slechts rechtsgeldig doen tegen gelijktijdige voldoening aan Profichem van al het verschuldigde, dan wel krachtens door Wederpartij verzochte voorafgaande schriftelijke toestemming van Profichem. Profichem is te allen tijde gerechtigd, als voor zoveel nodig krachtens deze voorwaarden daartoe onherroepelijk door Wederpartij gemachtigd, om zijn eigendom te inspecteren en/of tot zich te nemen, ook al bevindt het zich op of in een terrein of gebouw dat bij Wederpartij in gebruik is.

9. Aansprakelijkheid
a. Wij (Profichem) aanvaarden geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, hoe ook genaamd, welke voor wederpartij of derden ontstaat in verband met door ons verstrekte adviezen, af te leveren c.q. afgeleverde zaken of onderdelen daarvan en/of in verband met uitvoering van de overeenkomst(en), waaronder begrepen verrichte werkzaamheden.
b. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor schade, direct of indirect, welke ontstaat door ondergeschikten, niet ondergeschikten en/of vertegenwoordigers en/of door ons gebruikte hulpzaken.
c. Indien wederpartij de door ons afgeleverde zaken gebruikt, in verband waarmee derden schade lijden, direct of indirect, is wederpartij gehouden ons te vrijwaren tegen eventuele aanspraken van die derden jegens ons.
d. Indien wij aansprakelijk zouden zijn voor de door wederpartij geleden schade zijn wij slechts gehouden de schade te vergoeden tot maximaal ¼ van het factuurbedrag in verband waarmee de schade is ontstaan.

10. Nietigheden
Indien een of meerdere bepalingen van deze Algemene Verkoop en Leveringsvoorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

11. Geschillen
a. Behoudens hoger beroep en/of cassatie is de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Hertogenbosch bevoegd tot kennisneming van ieder geschil, dat in verband met een overeenkomst kan rijzen, onverminderd het recht van Profichem om Wederpartij te dragen voor de rechter van zijn woonplaats.

12. Toepasselijk recht
Op alle door ons gesloten overeenkomsten of op hieruit voortvloeiende overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Contactformulier

Contact

Profichem
Meulenveldt 30
5451HV Mill

Postbus 108
5450AC Mill

Telefoonnummer
E-mailadres
Informatie
Kvk nr.: 58541144
te Eindhoven
BTW nr.: NL001759076B50